Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-23 Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych –ulgi, umorzenia, odroczenia, raty

Stanowisko
Kierownik referatu budżetu i finansów, pokój nr 8 , parter.

Wymagane dokumenty
I. Podatnik nie będący przedsiębiorcą:
W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:
1.Wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku,
2.Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,
3.Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami.
Załączniki:
– kopie odcinków emerytur lub rent,
– potwierdzenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego(lub kopia pobieranego
zasiłku)
– potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia(wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
– potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
– udokumentowanie wydatków ponoszonych na utrzymanie domu (kopie opłat i rachunków za światło, gaz, telefon, TV i inne),
– kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),

II. Podatnik będący przedsiębiorcą.
W zależności od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać wnosi:
1.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty podatku,
2.Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,
3.Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami.
Załączniki:
– sprawozdanie finansowe
– bilans
– kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
– kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
– informacja o wysokości dotychczas udzielonej pomocy ze źródeł publicznych
– inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Opłaty
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.28

Termin załatwienia:
do 30 dni, sprawy skomplikowane do 60 dni

Tryb odwoławczy :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji – odwołanie składa się w Referacie Budżetu i Finansów, pokój nr 8.

Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełniania i złożenia w Referacie Budżetu i Finansów, pokój nr 8

Podstawa prawna
Art. 67a § 1 pkt 1-3, § 2, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60, z póź.zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póź.zm.)

wtorek, 26-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011