Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
p-24 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych – zgłoszenie przedmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego

Stanowisko – Kierownik referatu budżetu i finansów, pokój nr 8 , parter.

Wymagane dokumenty
1.Akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, lub umowa dzierżawy
W zależności od podatku którego dotyczy:
2.Wypełniony formularz – „Deklaracja na podatek od nieruchomości”
3.Wypełniony formularz – „Deklaracja na podatek rolny”
4.Wypełniony formularz – „Deklaracja na podatek leśny”

Opłaty
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.28

Termin załatwienia:
do 30 dni,

Tryb odwoławczy :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji – odwołanie składa się w Referacie Budżetu i Finansów, pokój nr 8.

Uwagi
1.W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Budżetu i Finansów pokój nr 8.

Podstawa prawna
Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z póź. zm.); Art.6a ust.8 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006r. Nr 136 poz.969 z póź. zm.), Art. 6 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682, z póź. zm.) Art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z póź.zm.)
Uchwała Nr III/8/06 z dnia 12.12.2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; Uchwała Nr IV/12/10 z dnia 30.12.2010r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z póź.zm.)

czwartek, 02-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011