Gmina Goworowo

dziś jest: 29 listopada 2023
Imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
p-28 Podatek rolny, leśny i od nieruchomości, od osób fizycznych- korekta podatku w trakcie roku podatkowego.

Stanowisko
Inspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 8 , parter.

Wymagane dokumenty
W zależności od podatku którego dotyczy:
1. Wniosek w sprawie korekty z tytułu podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości
2. Odpowiednio wypełniony formularz : „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Informacja w sprawie podatku leśnego” lub „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”

Opłaty
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.38

Termin załatwienia:
do 30 dni

Uwagi
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy- Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Budżetu i Finansów, pokój nr 8.

Tryb odwoławczy :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo – odwołanie składa się w Referacie Budżetu i Finansów, pokój nr 8.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póź. zm.); ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z póź. zm.); ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z póź. zm.);art.21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z póź. zm.); Uchwała Nr III/8/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; uchwała nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości;
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z póź. zm.).

czwartek, 02-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011