Gmina Goworowo

dziś jest: 24 czerwca 2024
Imieniny: Jana, Danuty, Janiny
p-29 Podatek rolny – ulga z tytułu nabycia gruntów.

Stanowisko
Inspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 8 , parter.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o zastosowanie ulgi
2. Akt Notarialny, umowa kupna –sprzedaży

Opłaty-
nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku
Kancelaria – I piętro
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 wew.38

Termin załatwienia
do 30 dni

Uwagi

1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy- Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Budżetu i Finansów, pokój nr 8.

Tryb odwoławczy :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Goworowo – odwołanie składa się w Referacie Budżetu i Finansów, pokój nr 8.

Podstawa prawna

Art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z póź. zm.); art.21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z póź. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.).

czwartek, 02-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011