Gmina Goworowo

dziś jest: 05 grudnia 2023
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
p-38 Zawarcie związku małżeńskiego. Sporządzenie aktu małżeństwa

Stanowisko
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Dowody osobiste osób zamierzających wstąpić w związek małżeński,
Odpisy skrócone aktów urodzenia,
Osoba rozwiedziona – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
Wdowiec /wdowa/ odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu,
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć związek małżeński obowiązany jest złożyć kierownikowi USC dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według jego prawa ojczystego.

Opłaty
84 zł. – za sporządzenie aktu małżeństwa,
22 zł. – za każdy odpis skrócony aktu stanu cywilnego

Uwagi:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński muszą osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
Cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć swój odpis aktu urodzenia w języku ojczystym wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli cudzoziemiec nie może otrzymać dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa lub jego otrzymanie jest utrudnione to sąd w postępowaniu nieprocesowym może zwolnić go od złożenia takiego dokumentu.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Goworowo– parter, pokój nr 2
Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
Tel. (29) 761 40 66 lub 43 w. 32

Termin załatwienia;

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, w którym osoby zamierzające je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Termin oczekiwania może być jednak skrócony, jeżeli zachodzą ważne powody do jego skrócenia.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t. jedn. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

środa, 01-06-2011 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011