Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
LGD Zaścianek Mazowsza

Rozmowy o dostępności do usług publicznych – zgłoś się i wyraź swoje zdanie!

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” zaprasza na cykl czterech spotkań dotyczących szeroko rozumianej dostępności.

Spotkania skierowane są do mieszkańców obszaru LGD, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Temat zapewnienia dostępności do usług publicznych i społecznych jest bardzo istotny. Różnego rodzaju bariery mogą towarzyszyć nie tylko osobom z niepełnosprawnościami. Każdy z nas, w różnym momencie swojego życia, może mieć szczególne potrzeby dotyczące np. funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Pewne regulacje w tym zakresie wprowadza Ustawa o dostępności, którą również chcemy poznać. Dlatego też nasza organizacja zdecydowała się zająć tematem dostępności.

Przygotowaliśmy cykl czterech spotkań, które będą przebiegać w szczególnej formie, to znaczy z wykorzystaniem narzędzi i metod tak zwanej “dobrej rozmowy”, jest to między innymi stwarzanie przestrzeni do wyrażania swoich indywidualnych opinii z poszanowaniem zdania wszystkich uczestników dyskusji. Zapewniamy ekspertów, trenerów, poczęstunek, kawę, herbatę oraz miłą atmosferę.

Celem spotkań jest rozpowszechnienie wiedzy na temat dostępności oraz pobudzenie wrażliwości społeczności lokalnych na różne ograniczenia osób funkcjonujących wokół nas.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach powinny wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Pierwsze spotkanie:
“Dostępność – jest czy jej nie ma?” obędzie się w 5 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31,
formularz zgłoszeniowy – prześlij.

Drugie spotkanie:
“Czy niepełnosprawność uprawnia nas do specjalnego traktowania?” odbędzie się 11 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 13:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31,
formularz zgłoszeniowy – prześlij.

Trzecie spotkanie:
“Czy dostrzegamy swoje i innych ograniczenia? Jak dostrzec swoje i innych ograniczenia? Jak się uwrażliwić?” odbędzie się  18 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 16:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31,
formularz zgłoszeniowy – prześlij.

Czwarte spotkanie:
“Moje potrzeby, komunikowanie, reakcja otoczenia” odbędzie się 25 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 13:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31,
formularz zgłoszeniowy – prześlij.

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod nr tel. 29 76 71 825.

Zachęcamy do udziału i prosimy o rozpowszechnienie informacji poprzez zamieszczenie ich na Państwa stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń.

—————————-
Z poważaniem,
Zespół LGD „Zaścianek Mazowsza”
ul. Polna 15, 07-405 Troszyn
tel. 29 767 18 25

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR II/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 943) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023, 2020 r. poz. 1555), tj.

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 31-07-2023 r. do dnia 14-08-2023 r. do godziny 15:00. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej oraz w wersji  elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do 15:00. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono dokumenty:

 • planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia
  wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 • formularz wniosku o udzielenie wsparcia;
 • formularz wniosku o płatność;
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia;
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 • kryteria wyboru operacji;
 • procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi 100 000,00 Euro (co przy kursie 4 PLN/EURO stanowi indykatywną kwotę 400 000,00 zł) .

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

1) jest zgodna z LSR:

a. zakłada realizacje celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b. jest zgodna z PROW, w tym

  • jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia)
  • jest zgodna z warunkami wyboru operacji obowiązującymi w ramach naboru i wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy;

     c. jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

     d. jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

2) Uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 10 pkt.

V. Forma wsparcia:

 • 63,63 % – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • 70 % – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców;
 • 100 % – w przypadku pozostałych podmiotów.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tyś. złotych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w Biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składane w LGD dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

dokumenty konkursowe – pobierz

Nowa strategia rozwoju dla obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza”

W związku z trwającym procesem opracowywania nowej strategii rozwoju dla obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza” tj. gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn zapraszamy do przekazania Państwa opinii na temat planowanych działań.

Państwa opinie posłużą określeniu szczegółowych zapisów strategii, która stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD o środki finansowe  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Ankietę należy wypełnić i przesłać do 19 kwietnia 2023 roku. Ankieta jest anonimowa.

Pomoc techniczną i merytoryczną można uzyskać w uruchomionym punkcie informacyjno-konsultacyjnym w dniach: środa od 12:00 do 16:00, piątek od 8:00 do 12:00, pod numerem telefonu 297671825 lub e-mailowo: lgd@zascianekmazowsza.pl.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceBcU_VJ2P11dliE79qodH7XnniLEU7w_RonpwzLVr11oJig/viewform

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza” zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje publiczne z terenu gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn do wzięcia udziału w wywiadach grupowych.

Celem spotkań jest wypracowanie pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, które będą realizowane w nowo opracowywanej strategii rozwoju obszaru LGD.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału:

Termin i miejsce spotkań:

 • 14 listopada 2022 roku, godz. 9:30 – 11:30, sala Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16A – spotkanie dla przedstawicieli sektora gospodarczego (przedsiębiorcy)
 • 14 listopada 2022 roku, godz. 13:00 – 15:00, siedziba LGD, ul. Polna 15 w Troszynie – spotkanie dla przedstawicieli sektora publicznego (gminy, instytucje kultury, gminne jednostki organizacyjne, i in.)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 10 listopada 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców – wypełnij i prześlij

Formularz zgłoszeniowy dla instytucji publicznych – wypełnij i prześlij

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD pod numerem telefonu 29 767 18 25.

 

Ankieta

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki posłużą do opracowania raportu końcowego z wdrażania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023.

 

Link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8dc50a87&&b=13a91ef9c&&c=44ceb394

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas. Jesteśmy wdzięczni za przekazanie cennych opinii i informacji!

Konkurs Kulinarny – „Złap ten smak”

Do pobrania:

Regulamin konkursu kulinarnego


Wizyty studyjne dla sektora społecznego – rekrutacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że do dnia 24 maja 2021 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu KOMPETENCJE SPOŁECZNE – I.

Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, TRZYDNIOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH POŁĄCZONYCH Z WARSZTATAMI DRAMOWYMI I PROJEKTOWYMI, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 40 przedstawicieli organizacji i grup z sektora społecznego z obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn).

Organizator zapewnia:

 • transport z miejscowości gminnej do miejsc realizacji oferty edukacyjnej i powrót;
 • nocleg i wyżywienie w terminie realizacji oferty edukacyjnej;
 • wizyty studyjne połączone z warsztatami dramowymi i projektowymi obejmujące treści i dobre praktyki związane z:
  • podejmowaniem aktywności społecznej służącej inspiracji uczestników do realizowania własnych inicjatyw;
  • rolą, cechami, kompetencjami skutecznego lidera w społeczności lokalnej;
  • podejmowaniem odpowiedzialnych, przemyślanych, adekwatnych do potrzeb odbiorców działań społecznych;
  • pracą społeczną/wolontariatem podejmowanymi na rzecz dobra wspólnego, pożytku publicznego;
  • planowaniem własnych działań w swojej społeczności;
  • wymianą doświadczeń również między uczestnikami oferty oraz
  • nawiązaniem kontaktów/więzi w grupie;
 • przeprowadzenie oferty edukacyjnej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, które dysponuje odpowiednimi zasobami lokalowymi, osobowymi i doświadczeniem (sale szkoleniowe, trenerzy, pokoje hotelowe, sprzęt itd.)

Terminy wyjazdów:

 I grupa: 28 – 30 maja 2021 roku
II grupa: 16 – 18 czerwca 2021 roku

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin i harmonogramy projektu dostępne poniżej.

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd 28 – 30 maja 2021 roku

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd 16 – 18 czerwca 2021 roku

Regulamin realizacji projektu

Harmonogram i program 28 – 30 maja 2021 roku

Harmonogram i program 16 – 18 czerwca 2021 roku

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności związane z rygorem sanitarnym oraz dostosowane do najnowszych wytycznych dotyczących aktualnych zasad i ograniczeń.

Dane kontaktowe do Organizatora:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
ul. Polna 15,
07-405 Troszyn
tel. (029) 767 18 25
e- mail: lgd@zascianekmazowsza.pl


Informacja o naborze wniosków o powierzenie grantów I/2021/G

Szanowni Państwo,
Informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów NR I/2021/G w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Przedsięwzięcia ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.
Ponadto informuję, że LGD zaplanowało przeprowadzenie szkoleń w w/w zakresie.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów NR I/2021/G


Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

 

 

 
Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli sektora publicznego z terenu LGD „Zaścianek Mazowsza”.

Wizyty studyjne dla sektora społecznego – rekrutacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”(LGD) informuje, że od dnia 2 marca do dnia 3 kwietnia 2020 roku
prowadzi rekrutację uczestników projektu KOMPETENCJE SPOŁECZNE – I

Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, TRZYDNIOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH POŁĄCZONYCH Z WARSZTATAMI DRAMOWYMI I PROJEKTOWYMI, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 40 przedstawicieli organizacji i grup z sektora społecznego z obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn).

Organizator zapewnia:

 • transport z miejscowości gminnej do miejsc realizacji oferty edukacyjnej i powrót;
 • nocleg i wyżywienie w terminie realizacji oferty edukacyjnej;
 • wizyty studyjne połączone z warsztatami dramowymi i projektowymi obejmujące treści związane z: dobrymi praktykami w obszarze podejmowania aktywności społecznej służące inspiracji uczestników do realizowania własnych inicjatyw; rolą, cechami, kompetencjami skutecznego lidera w społeczności lokalnej; podejmowaniem odpowiedzialnych, przemyślanych, adekwatnych do potrzeb odbiorców działań społecznych; pracą społeczną/wolontariatem podejmowanych na rzecz dobra wspólnego, pożytku publicznego; planowaniem własnych działań w swojej społeczności; wymianą doświadczeń również między uczestnikami oferty oraz nawiązaniem kontaktów/więzi w grupie;
 • przeprowadzenie oferty edukacyjnej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, które dysponuje odpowiednimi zasobami lokalowymi, osobowymi i doświadczeniem (sale szkoleniowe, trenerzy, pokoje hotelowe, itd.).

Terminy wyjazdów:

I grupa : 13 – 15 maja 2020 r.

II grupa : 29 – 31 maja 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin realizacji projektu dostępne poniżej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy złożyć należy w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polna 15.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram i program

Regulamin realizacji projektu

 

 

Szanowni Państwo,
Informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” od dnia 18 lutego do dnia 20 marca 2020 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu WIEDZA I INNOWACJE – II.
Zakres Projektu obejmuje realizację bezpłatnych, dwudniowych warsztatów z przetwórstwa spożywczego, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 60 mieszkańców obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn), w szczególności do przedstawicieli grup defaworyzowanych określonych w LSR. Więcej informacji pod linkiem:

http://zascianekmazowsza.pl/warsztaty-z-przetworstwa-rekrutacja/

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o grupach defaworyzowanych

Regulamin Realizacji Projektu


 INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA POWIERZENIE GRANTÓW NR I/2020/G


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH LGD


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH LGD


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH LGD

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
ul. Polna 15, 07-405 Troszyn, Tel. 29 76 71 825, e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl, www.zascianekmazowsza.pl

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NR I/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 140) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym                                               w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku                                       w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U 2017 r. poz. 772 i 1588), tj.

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej                   w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Zadania możliwe do realizacji w ramach projektu grantowego:

 • jednorazowe wydarzenia integrujące lokalną społeczność danej miejscowości z obszaru LGD, lub
 • cykliczne wydarzenie integrujące lokalną społeczność danej miejscowości z obszaru LGD, lub
 • wyposażenie istniejących miejsc służących integracji lokalnej społeczności danej miejscowości z obszaru LGD,

realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy                               o powierzenie grantu.

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 08.10.2018r. do dnia 22.10.2018r.                               do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej i dwa egzemplarze w wersji  elektronicznej należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni robocze od poniedziałku                          do piątku w godzinach od 800 do 1500. LGD wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

Wnioski nadesłane pocztą, faksem bądź drogą e-milową nie będą uwzględniane.

 1. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zascianekmazowsza.pl udostępniono dokumenty:

 • planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru projektu grantowego;
 • formularz wniosku o powierzenie grantu;
 • formularz wniosku o rozliczenie grantu;
 • formularz umowy o powierzenie grantu;
 • formularz sprawozdania z realizacji grantu;
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 • kryteria wyboru grantobiorców;
 • procedurę wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych                    w ramach LSR;
 • dodatkowe warunki wsparcia.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi: 200 000,00 zł.

 1. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Projekt grantowy zostanie wybrany do finansowania jeżeli:

 • Jest zgodny z LSR
 1. zakłada realizację celów głównych (ogólnych) i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodny z PROW, w tym
 • jest zgodny z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru (refundacja)
 • jest zgodny z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;
 1. jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 2. jest objęty wnioskiem o powierzenie grantu, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • Uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: 16 pkt.
 1. Forma wsparcia:

Refundacja 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu w projekcie grantowym wynosi 5 000,00 zł, a maksymalna 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są w Biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 76 71 825. Składane w LGD dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres wnioskodawcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
 2. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków powierzenia grantów oraz kryteriów wyboru grantobiorców;
 3. Dodatkowe warunki wsparcia.
 4. Formularz wniosku o powierzenie grantu;
 5. Formularz umowy o powierzenie grantu;
 6. Formularz wniosku o rozliczenie grantu;
 7. Formularz sprawozdania z realizacji grantu;
 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023 (LSR);
 9. Kryteria wyboru grantobiorców;
 10. Procedura wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR.

 

 

Druk do odczytu

Druk do odczytu

Druk do odczytu

 

LGD „ZAŚCIANEK MAZOWSZA” zaprasza na szkolenie

1 formularz zgloszeniowy rozliczenie MILA, IZ

1 formularz zgloszeniowy SPU

2 harmonogram i program szkolenia rozliczenie MILA, IZ

2 harmonogram i program szkolenia rozliczenie premia

I EDYCJA MAZOWIECKIEGO KONKURSU SERÓW ZAGRODOWYCHdockonkurs-ii-2dockonkurs-ii-1docwarsztaty

doc04406920160901121317_001doc04406720160901120715_001

Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Zaścianek Mazowsza

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 23-10-2012 r. do dnia 06-11-2012 r. do godz. 1600. Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15 w Troszynie, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II.  Miejsce udostępnienia:

a) Formularzy wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” www.zascianekmazowsza.pl; Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013); Agencji Restrukturyzacji   i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl .

b) Kryteriów wyboru operacji przez LGD:

Na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl udostępniono Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z kryteriami wyboru operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej oraz Odnowa i rozwój wsi (załącznik nr 5 do LSR).

c) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępne są we wnioskach o przyznanie pomocy oraz na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl .

 III.  Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

–                    dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” –  326 296,40 zł;

–                    dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 194 014,90 zł;

–                    dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 988 861,80 zł.

IV.   Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:

1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje  co najmniej jedno z przedsięwzięć.

2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje  o większej liczbie punktów.

3. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 50 pkt;

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 45 pkt;

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 40 pkt;

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz wymagane dokumenty dostępne są  w Biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 767-18-25.

Dwa egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na konsultacje – wkrótce kolejny nabór wniosków

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przygotowuje się do kolejnego naboru wniosków.

W związku z tym zapraszamy mieszkańców gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn na konsultacje, aby wspólnie ocenić Państwa pomysły lub projekty, a przede wszystkim sprawdzić czy są one zgodne z celami i założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz czy realizują cele PROW na lata 2007-2013. Pragniemy pomóc również tym, którzy chcą skorzystać ze środków unijnych lecz nie posiadają odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia w zakresie konstruowania wniosków.

Zależy nam, by wnioski o dofinansowanie składane za pośrednictwem LGD „Zaścianek Mazowsza”, były przygotowane poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym, co niewątpliwie wpłynie na skrócenie procesu rozpatrywania wniosków.

Po zaakceptowaniu terminów przez jednostkę wdrażającą planujemy ogłosić nabory na działania:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
 2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
 3. „Odnowa i rozwój wsi”.

Z konsultacji doradztwa można skorzystać:

1)     Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, sala konferencyjna

18-09-2012r. w godz. od 1000 do 1400

2)     Urząd Gminy w Czerwinie Plac Tysiąclecia 1

20-09-2012 r. w godz. od 1000 do 1400

3)     Urząd Gminy w Goworowie ul. Ostrołęcka 21 pokój nr 15

21-09-2012 r. w godz. od 1000  do 1400

4)     Biuro LGD w Troszynie, ul. Polna 15

od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 1600

(przed przybyciem do biura prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 297 671 825).

Przy oznaczonym stoisku na imprezach gminnych:

1)     XII Jarmarki czerwińskie i X dni kukurydzy – 02-09-2012 r.;

2)     Pożegnanie lata – dożynki 2012 w Goworowie – 16-09-2012 r.;

3)     Drugi zajazd szlachecki w Troszynie – 23-09-2012 r.

 

 Zapraszamy

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza
wszystkich chętnych z terenu gmin Troszyn, Goworowo, Czerwin oraz Rzekuń
do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu
Tytuł szkolenia
Zasady ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Opis szkolenia
Na szkoleniu omówione zostaną zasady naboru wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:
 I etap szkolenia obejmuje omówienie tematyczne w/w działania,
 II etap obejmuje zajęcia warsztatowe na formularzach.
Termin szkolenia
06 czerwiec 2012 r.
Miejsce szkolenia
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”,
Ul. Polna 15; 07 – 405 Troszyn
Termin zgłaszania uczestnictwa
4 czerwiec 2012 r.
Uwaga !!!: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu :
 telefonicznie (29) 767-18-25
 lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać:
 na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”07-405 Troszyn, ul. Polna 15
 lub e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl
Zapraszamy

Druk do odczytu-harmonogram szkoleń

Druk do pobrania-formularz zgłoszeniowy 6-06-2012

OSTATECZNA INFORMACJA O NABORZE

Nabór wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

                          I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 15-06-2012 r. do dnia 02-07-2012 r. do godz. 1600. Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15, 07-405 Troszyn, w dni od poniedziałku do piątku                          w godzinach od 800 do 1600.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

                        II. Miejsce udostępnienia:

a) Formularzy wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” www.zascianekmazowsza.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

b) Kryteriów wyboru operacji przez LGD:

Na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl udostępniono Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z kryteriami wyboru operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (załącznik nr 5 do LSR).

c) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępne są we wnioskach o przyznanie pomocy.

            III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

–    dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 210 488,40 zł.

          IV.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:

1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje                 co najmniej jedno z przedsięwzięć.

2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje  o większej liczbie punktów.

3. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 45 pkt;

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 767-18-25.

Oba egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 25 maja 2012 r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu „Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy gmin Czerwin, Goworowo, Troszyn i Rzekuń, których serdecznie zapraszamy na spotkania promocyjne, podczas których można będzie zgłosić chęć udziału w projekcie oraz uzyskać szczegółowe informacje.

Regulamin realizacji projektu – dokument do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – druk do pobrania

Harmonogram spotkań promocyjnych – druk do pobrania

 

 

OSTATECZNA INFORMACJA O NABORZE

Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza

I.  Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 17-04-2012 r. do dnia 01-05-2012 r. do godz. 1600. Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy ulicy Polnej 15, 07-405 Troszyn, w dni od poniedziałku do piątku                          w godzinach od 800 do 1600.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

 II. Miejsce udostępnienia:

a) Formularzy wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” www.zascianekmazowsza.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

b) Kryteriów wyboru operacji przez LGD:

Na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl udostępniono Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” wraz z kryteriami wyboru operacji w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (załącznik nr 5 do LSR).

c) Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępne są we wnioskach o przyznanie pomocy.

  III.  Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 326 296,40 zł.

IV.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:

Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:

1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje                 co najmniej jedno z przedsięwzięć.

2. Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów:

–   dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 50 pkt;

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zapewnia bezpłatne   doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn; tel. 29 767-18-25.

Oba egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że dnia 10 sierpnia 2011 roku rozpocznie się proces konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 i będzie trwał do 24 sierpnia 2011 roku do godziny 1600 .

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić kartę uwag, następnie przesłać ją na adres: lgdzascianekmazowsza@wp.pl.

Istnieje również możliwość skorzystania  z punktu konsultacyjno-informacyjnego, który mieści się w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie. W punkcie tym można będzie zapoznać się z projektem aktualizacji LSR, uzyskać wszystkie informacje oraz wyjaśnienia nt. zmian wprowadzonych w LSR oraz zgłosić swoje wnioski, uwagi czy postulaty dot. konsultowanego dokumentu.

Ponadto dnia 12 sierpnia 2011 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić:

¾     telefonicznie (29) 767-18-25

¾     lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który  należy przesłać:

 • na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”07-405 Troszyn, ul. Polna 15
 • lub e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaprezentowania swoich opinii nt aktualizacji LSR.

Uwagi, które nie wpłyną do siedziby LGD w określony terminie, bądź nie zostaną przestawione na karcie uwag, nie będą uwzględniane.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Projekt aktualizacji LSR
 2. Karta uwag
 3. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie konsultacyjne

 

 

 

wtorek, 09-10-2012 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011