Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
PO – KL

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”.

 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

 

– Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących (1):

 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej  i zawodowej,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie     umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
 • usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.

– Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) (2).

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 27 kwietnia 2012 r. do 29 maja 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 29 maja 2012 roku, nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),  które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych  w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

  Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota

14 552 650,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:0 801 101 101,

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

                                                              Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 STRAŻACY Z KRUSZEWA AKTYWIZUJĄ I INTEGRUJĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie w partnerstwie z Gminą Goworowo rozpoczęła od  01 kwietnia 2012r. realizację projektu  w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  pt.„ Strażacy  z Kruszewa aktywizują i integrują ”nr projektu  KL/14745/11/7.3.

Projekt skierowany jest do druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goworowo oraz mieszkańców gminy.

W ramach projektu planujemy min.

 • Warsztaty aktywizujące dla osób powyżej 50 roku życia,
 • Szkolenie pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna ”.

Od 10 kwietnia 2012r. do 25 kwietnia 2012r. trwa rekrutacja uczestników do projektu.

Wypełniony kwestionariusz uczestnika / uczestniczki należy dostarczyć  w terminie do   25 kwietnia 2012r. do godz.16.00 do biura projektu : Kruszewo 50 A , 07-440 Goworowo

 

Naczelnik OSP Stanisław Wojciechowicz

kwestionariusz zgłoszeniowy Kruszewo


Projekt „Strażacy z Kruszewa aktywizują i integrują” nr projektu KL/14745/11/7.3 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

sobota, 30-04-2011 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011