Gmina Goworowo

dziś jest: 06 czerwca 2023
Imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego
Informacja

czwartek, 01-12-2022, 09:54 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 213
Granty PPGR

piątek, 02-09-2022, 12:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 651
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.7.2022.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

Zakup oraz dostawa laptopów, komputerów i tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – instrukcja użytkownika systemu miniPortal

Załącznik nr 7 – identyfikator postępowania (na miniPortalu)

Załącznik nr 8 – OPZ komputer stacjonarny

Załącznik nr 9 – OPZ laptop

Załącznik nr 10 – OPZ tablet

Załącznik nr 11 – OPZ ubezpieczenie

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 19-07-2022, 14:47 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 488
Granty PPGR – informacja o podpisaniu umowy na powierzenie grantu

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że została podpisana umowa na powierzenie grantu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Po dokonaniu zakupu sprzętu skontaktujemy się z mieszkańcami, których oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane, w sprawie podpisania umów darowizny i przekazania sprzętu.

Okres realizacji projektu – tj.: wszczęcie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy, dostawa oraz przekazanie sprzętu uczniom – przewidziany jest na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O postępach prac nad realizacją umowy będziemy informować na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo

Szczegółowe informację na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wartość dofinansowania projektu: 132.346 zł

piątek, 04-03-2022, 11:16 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 564
Granty PPGR

Granty PPGR – wsparcie dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina  – „ Granty PPGR”

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Gmina Goworowo zamierza przystąpić do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Gmina Goworowo posiada pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie (WAR.WKUR.412.4.2021.INO) umożliwiającą złożenie wniosku. 

Za uzyskane dofinansowanie Gmina Goworowo zakupi:

  • nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria oraz oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami za kwotę do 3 500 zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 zł za zakup tabletu (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera oraz tabletu powyżej tych kwot; niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i średnich w roku szkolnym 2021-2022.

Wnioskodawcą będzie Gmina Goworowo, zaś rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Goworowo; oświadczenie musi zawierać wszystkie strony, w tym „Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) oraz logotypy (znaki graficzne) grantu;
  • wypełnionej i podpisanej informacji o sprzęcie i usługach.

poniedziałek, 25-10-2021, 16:08 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1022
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011