Gmina Goworowo

dziś jest: 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
    w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  4. a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
  5. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

środa, 10-04-2024, 11:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
Ogłoszenie Wójta Gminy Goworowo o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Goworowo do 2034 roku”
Do pobrania:
Diagnoza Goworowo 9 kwietnia 2024r.
Projekt Strategii Rozwoju Goworowo 9 kwietnia 2024r.
Zarządzenie Wójta Gminy Goworowo nr 28.2024 z 08.04.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Goworowo do 2034 roku”
Formularz uwag 9 kwietnia 2024 r.
wtorek, 09-04-2024, 11:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 31
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 zm.), w związku z Uchwałą Nr LXVII/416/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo zawiadamiam o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo w dniach od 09.04.2024 r. do 10.05.2024 r. projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bip.goworowo.pl/zagospodarowanie-przestrzenne.html oraz na stronie internetowej https://www.Goworowo.pl/ (https://goworowo.pl/tematy/konsultacje), a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 17.

poniedziałek, 08-04-2024, 12:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 71
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – konsultacje społeczne

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców msc. Goworowo zmierzamy do zakończenia realizacji zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części msc. Goworowo. Wyłożenie projektu  zaktualizowanego planu dla fragmentu wsi Goworowo do konsultacji społecznych nastąpi w pierwszej połowie kwietnia po uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i opinii.  Zachęcamy osoby zainteresowane do śledzenia strony internetowej Urzędu Gminy, gdzie będziemy publikować informacje na ten temat.

środa, 27-03-2024, 09:22 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 62
Informacja o spotkaniu konsultacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa
Telefon: 22-5979-481, gospodarka.odpadami@mazovia.pl

Warszawa, 22 marca 2024 roku

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego.

W celu przybliżenia głównych założeń programu zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne. Podczas spotkania zostanie wygłoszona prezentacja dotycząca dokumentu, omówione zostaną kwestie zaproponowanych działań naprawczych mających na celu poprawę klimatu akustycznego na terenie województwa mazowieckiego, a także obowiązki wynikające z realizacji programu. W trakcie spotkania będą obecni przedstawiciele firm z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie programu. Będzie możliwe zadawanie pytań i dyskusja na temat programu.

wtorek, 26-03-2024, 08:27 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 70
Informacja PSG
poniedziałek, 25-03-2024, 10:40 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
Pismo Wójta Gminy Goworowo dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka

piątek, 08-03-2024, 08:29 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 117
Rozmowy o dostępności do usług publicznych – zgłoś się i wyraź swoje zdanie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” zaprasza na cykl czterech spotkań dotyczących szeroko rozumianej dostępności.

Spotkania skierowane są do mieszkańców obszaru LGD, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Temat zapewnienia dostępności do usług publicznych i społecznych jest bardzo istotny. Różnego rodzaju bariery mogą towarzyszyć nie tylko osobom z niepełnosprawnościami. Każdy z nas, w różnym momencie swojego życia, może mieć szczególne potrzeby dotyczące np. funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Pewne regulacje w tym zakresie wprowadza Ustawa o dostępności, którą również chcemy poznać. Dlatego też nasza organizacja zdecydowała się zająć tematem dostępności.

Przygotowaliśmy cykl czterech spotkań, które będą przebiegać w szczególnej formie, to znaczy z wykorzystaniem narzędzi i metod tak zwanej “dobrej rozmowy”, jest to między innymi stwarzanie przestrzeni do wyrażania swoich indywidualnych opinii z poszanowaniem zdania wszystkich uczestników dyskusji. Zapewniamy ekspertów, trenerów, poczęstunek, kawę, herbatę oraz miłą atmosferę

Celem spotkań jest rozpowszechnienie wiedzy na temat dostępności oraz pobudzenie wrażliwości społeczności lokalnych na różne ograniczenia osób funkcjonujących wokół nas.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach powinny wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Pierwsze spotkanie:
“Dostępność – jest czy jej nie ma?” obędzie się w 5 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31,
formularz zgłoszeniowy – prześlij.

Drugie spotkanie:

poniedziałek, 25-09-2023, 13:26 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 212
Raport z konsultacji społecznych

poniedziałek, 24-01-2022, 16:09 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1010
OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOWOROWO NA LATA 2022-2028

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE

zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Goworowo do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo na lata 2022-2028

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  • bezpośredniego, otwartego spotkania z mieszkańcami umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu podczas spotkania, które odbędzie się 11.01.2022r. w godz. 10:00-12:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo
  • przyjmowanie opinii i wniosków, w tym w trybie zapytania ankietowego, w formie papierowej lub elektronicznej

Ankiety będą dostępne w terminie od 30.12.2021 r. do 14.01.2022 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, a także podczas spotkania  w dniu 11.01.2022r.w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany w BIP  Urzędu Gminy Goworowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo, nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia konsultacji.

Do pobrania:

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA konsultacji strategii

Goworowo_SRPS_2

czwartek, 30-12-2021, 09:05 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 700
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011