Gmina Goworowo

dziś jest: 24 lipca 2024
Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
Obwieszczenie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Goworowo na lata 2024-2028”
Do pobrania:
Projekt Programu Ochrony Środowiska 2024-2028
poniedziałek, 24-06-2024, 09:13 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 12
Raport o stanie gminy za rok 2023
Do pobrania:
Lista poparcia
Raport za 2023 rok
poniedziałek, 03-06-2024, 15:50 | autor: Katarzyna Łój U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 46
Informacja o  przygotowywanym projekcie Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030  oraz możliwości wnoszenia uwag i wniosków.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (PGO WM 2030) wraz z załącznikami w ramach  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie projektu PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

 • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla  województwa mazowieckiego 2030,
 • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla  zatrzymanych transportów odpadów.

Wersje elektroniczne dokumentów oraz wszelkie informacje o projekcie dostępne są:

poniedziałek, 22-04-2024, 13:20 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 84
Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 4. a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
 5. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

środa, 10-04-2024, 11:26 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 83
Ogłoszenie Wójta Gminy Goworowo o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Goworowo do 2034 roku”
Do pobrania:
Diagnoza Goworowo 9 kwietnia 2024r.
Projekt Strategii Rozwoju Goworowo 9 kwietnia 2024r.
Zarządzenie Wójta Gminy Goworowo nr 28.2024 z 08.04.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Goworowo do 2034 roku”
Formularz uwag 9 kwietnia 2024 r.
wtorek, 09-04-2024, 11:55 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 96
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 zm.), w związku z Uchwałą Nr LXVII/416/23 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo zawiadamiam o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goworowo, w gminie Goworowo w dniach od 09.04.2024 r. do 10.05.2024 r. projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bip.goworowo.pl/zagospodarowanie-przestrzenne.html oraz na stronie internetowej https://www.Goworowo.pl/ (https://goworowo.pl/tematy/konsultacje), a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 17.

poniedziałek, 08-04-2024, 12:40 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 133
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – konsultacje społeczne

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców msc. Goworowo zmierzamy do zakończenia realizacji zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części msc. Goworowo. Wyłożenie projektu  zaktualizowanego planu dla fragmentu wsi Goworowo do konsultacji społecznych nastąpi w pierwszej połowie kwietnia po uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień i opinii.  Zachęcamy osoby zainteresowane do śledzenia strony internetowej Urzędu Gminy, gdzie będziemy publikować informacje na ten temat.

środa, 27-03-2024, 09:22 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 109
Informacja o spotkaniu konsultacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa
Telefon: 22-5979-481, gospodarka.odpadami@mazovia.pl

Warszawa, 22 marca 2024 roku

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego.

W celu przybliżenia głównych założeń programu zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne. Podczas spotkania zostanie wygłoszona prezentacja dotycząca dokumentu, omówione zostaną kwestie zaproponowanych działań naprawczych mających na celu poprawę klimatu akustycznego na terenie województwa mazowieckiego, a także obowiązki wynikające z realizacji programu. W trakcie spotkania będą obecni przedstawiciele firm z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie programu. Będzie możliwe zadawanie pytań i dyskusja na temat programu.

wtorek, 26-03-2024, 08:27 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 118
Informacja PSG
poniedziałek, 25-03-2024, 10:40 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 60
Pismo Wójta Gminy Goworowo dot. modernizacji linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka

piątek, 08-03-2024, 08:29 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 195
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011