Gmina Goworowo

dziś jest: 09 grudnia 2023
Imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy
Obwieszczenie

środa, 27-03-2019, 10:43 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1083
Obwieszczenia

 

 

 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy

W związku ze zmianą ustawy regulującej zasady wydawania i posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Gminy Goworowo informuje o możliwości składania opinii, uwag i wniosków dotyczących ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Goworowo. Opinie, uwagi i wnioski prosimy składać listownie, osobiście (pokój nr 23 Urzędu Gminy) lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: ug@goworowo.pl. do 15 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 16-07-2018, 17:36 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2214
Ogłoszenie

W załączeniu projekt uchwały  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw- konsultacje

Projekt uchwały – do pobrania

wtorek, 08-08-2017, 08:57 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1735
Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Goworowo

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), na podstawie z art. 39, art. 40, w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 02 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy, o godzinie  11.00 w sali  konferencyjnej.

Zgodnie z art. 11 ust.11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goworowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12. 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

– o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,

– o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goworowo, 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 14 grudnia 2016 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Goworowo.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                      

                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy   

                                                                                                                                                                                 Małgorzata Kulesza

 

Goworowo, dnia 21.10.2016 r.

poniedziałek, 28-11-2016, 12:17 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1886
OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Goworowo

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), na podstawie z art. 39, art. 40, w związku z art. 54, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 maja 2016 r.  do 14 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Goworowie, ul. Ostrołęcka 21, pokój nr 17  w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9  czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy,  o godzinie 11.00  w sali konferencyjnej .

Zgodnie z art. 11 ust.11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goworowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

– o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo,

– o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Goworowo, 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2016 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Goworowo.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                      

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy 

Goworowo, dnia 10.05.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                Małgorzata Kulesza

 

 

środa, 11-05-2016, 08:22 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2019
I S K R A – dowiesz się jak ją zapalić!

top_zasc6

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących projektów grantowych zaplanowanych do realizacji w ramach nowej strategii w przedsięwzięciu: „ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności”. Celem spotkań będzie wypracowanie optymalnych zapisów procedury wyboru grantobiorców w zakresie sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli realizowanych grantów oraz przekazanie uczestnikom bieżących informacji na temat działalności LGD.

Terminy i miejsca spotkań:

  • 10 maja 2016 roku  o godzinie 16:00 – Biuro LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie
  • 11 maja 2016 roku o godzinie 10:00 – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie przy ulicy Szkolnej 16 A

Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu: 29 767 18 25 oraz w biurze LGD przy ulicy Polnej 15 w Troszynie.

wtorek, 10-05-2016, 11:44 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1684
Informacja o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu

doc03895720160506143943_001

piątek, 06-05-2016, 14:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1967

doc02528420150702144805_001doc02528520150702144905_001doc02528620150702144930_001doc02528720150702144952_001doc02528820150702145011_001doc02528920150702145033_001doc02529020150702145051_001doc02529120150702145116_001doc02529220150702145134_001doc02529320150702145159_001doc02529420150702145432_001doc02529520150702145451_001doc02529620150702145510_001doc02529720150702150112_001doc02530020150702151609_001doc02530220150702152156_001doc02530420150702152519_001doc02530520150702152602_001doc02538120150706114121_001doc02538220150706114208_001doc02538320150706114249_001doc02554420150708074547_001doc02554520150708074626_001doc02554620150708074651_001

czwartek, 02-07-2015, 15:26 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2226
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011