Gmina Goworowo

dziś jest: 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo

W ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru o dofinansowanie dla działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami w zakresie programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Gmina Goworowo pozyskała dofinansowanie na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo”. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przewidziany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Będzie to pojazd ciężarowy sześcioosobowy, o napędzie 4×4 i mocy silnika powyżej 250 KM. Zostanie on wyposażony w autopompę dwuzakresową, zbiornik wody o pojemności min. 4000 l, zbiornik na środek pianotwórczy, linię szybkiego natarcia o długości min. 50 m, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną oraz inną, niezbędną zabudowę. Celem projektu jest stworzenie bazy sprzętowej do przeciwdziałania oraz niwelowania skutków lokalnych klęsk żywiołowych i katastrof oraz powiększenie potencjału gaśniczego OSP Goworowo o 2 tys. litrów wody. Realizacja projektu da możliwość podejmowania szeroko rozumianej działalności ratowniczej na terenie gminy Goworowo oraz powiatu ostrołęckiego. Uzupełnieniem projektu będzie także kampania informacyjno-edukacyjna, kształtująca świadomość ekologiczną. Wartość projektu to 1 480 920,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 1 258 782,00 zł. 26 stycznia ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy zadania.

#FunduszeEuropejskie

piątek, 02-02-2024, 13:27 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 120
OSP Brańszczyk, Zabrodzie, Popowo Kościelne, Długosiodło i Goworowo z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

 

OSP Brańszczyk, Zabrodzie, Popowo Kościelne, Długosiodło i Goworowo z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Rusza rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Pierwsze umowy w subregionie ostrołęckim z władzami gmin Brańszczyk, Długosiodło, Zabrodzie, Somianka i Goworowo podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu wyszkowskiego to ponad 6 mln zł, a dla gminy Goworowo ponad 1,2 mln zł.


wtorek, 23-01-2024, 10:11 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 87
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)Urząd Gminy Goworowo brał udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.

Projekt ASI realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI to wspólna inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego działająca na poziomach gmin, powiatów i województwa. Do Projektu przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego. Wartość projektu wyniosła 98 262 268 zł, z czego 80% to dofinansowanie z funduszy europejskich. Miejscem realizacji Projektu ASI było terytorium województwa mazowieckiego.

Celem strategicznym projektu było wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną, poprzez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbyła się poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępu do technologii ICT (Information and communications technology).

Realizacja projektu stworzyła warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawniła kontakty urząd–przedsiębiorca–obywatel. Projekt miał istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja poparta została przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu zostały opracowane i udostępnione usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych.

Elektroniczne usługi, będące rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne im towarzyszące, realizowane były w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi.

piątek, 19-01-2024, 08:55 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 67
Dotacja na zakup samochodu pożarniczego

W ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru o dofinansowanie dla działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami w zakresie programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Gmina Goworowo pozyska dofinansowanie w kwocie 1 258 782,00 zł na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo”. Nasz projekt znalazł się na ogłoszonej liście rankingowej 27 mazowieckich projektów, przeznaczonych do dofinansowania. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym przewidziany jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Będzie to pojazd ciężarowy sześcioosobowy, o napędzie 4×4 i mocy silnika powyżej 250 KM. Zostanie wyposażony w autopompę dwuzakresową, zbiornik wody o pojemności min. 4000 l, zbiornik na środek pianotwórczy, linię szybkiego natarcia o długości min. 50 m, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną oraz inną, niezbędną zabudowę. Zgodnie z ww. wnioskiem wkład własny Gminy Goworowo to 222 138,00 zł. W tym zakresie wystąpiliśmy już do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł w ramach zadania OSP – edycja 2024.

piątek, 08-12-2023, 10:58 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 253
Program „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Goworowo uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:

„Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Goworowo”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,
Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 30 osób, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie i funkcjonowanie 30 miejsc opieki w żłobku na terenie Gminy Goworowo.
Okres realizacji projektu: 01.03.2021-31.08.2023 r.
Grupę docelową projektu stanowią:
a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym (w rozum. KP) – 9 osób (9K);
b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 21 osób (19K, 2M)
Wszystkie w/w osoby zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka.
2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki.

Całkowita wartość projektu: 1 340 220,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 071 777,60 zł

środa, 30-06-2021, 14:31 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 769
ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Goworowo i Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zapraszają do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Goworowie przy ul. Ostrołęcka 21 w dniu 8 października 2020 r. w godz. 09:30 – 13:30. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich. Pełna treść zaproszenia tutaj.

wtorek, 22-09-2020, 12:24 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1507
Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do składania ofert na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20. Treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

Wójt Gminy Goworowo informuje, że w ramach ogłoszonego naboru podjęto współpracę z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych z Białegostoku, która przygotuje stosowną dokumentację celem ubiegania się o dofinansowanie na utworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Goworowo.

wtorek, 28-07-2020, 14:03 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1402
Ogłoszenie o naborze wniosków

wtorek, 17-09-2019, 10:40 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1556
Zaproszenie do udziału w szkoleniu oraz informacja o naborach wniosków organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach ogłoszonych naborów wniosków w 2019 roku dotyczących przedsięwzięć: „Zasoby a Przedsiębiorczość” oraz „Start Produkcji i Usług”.

Dodatkowo załączamy informacje o naborach wniosków rozwój dla operacji zgodnych z poniższymi zakresami:
– rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje oraz zgodnych z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: Start Produkcji i Usług.
– rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym
podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje oraz zgodnych z zakresem tematycznym
Przedsięwzięcia LSR: Zasoby a Przedsiębiorczość.

do pobrania:
– ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
– OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2019
– OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR II/2019

środa, 19-06-2019, 13:53 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1569
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuninie


Gmina Goworowo zawarła z Województwem Mazowieckim umowę nr RPMA.04.02.00-14-5353/16-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej
w Kuninie w gminie Goworowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakres wykonanych robót przy budynku szkoły podstawowej w Kuninie objął kompleksową izolację fundamentów, drenaż opaskowy
i kanalizację deszczową wokół budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą rynien dachowych i rur spustowych, docieplenie stropodachu, wymianę oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania, gdzie źródłem ciepła są dwie pompy ciepła z zasilaniem z ziemi. Prace budowlane wykonała firma IN-KOL Spółka z o.o. z Kolna.
Całkowita wartość dokumentacji i robót budowlanych wyniosła 1 060 570,00 PLN. Gmina Goworowo złożyła wniosek o refundację i otrzymała zwrot poniesionych kosztów w kwocie 839 600,00 zł. Wkład własny z budżetu Gminy Goworowo to 220 970,00 PLN.

Przygotował:
Marek Radecki – Kierownik Referatu Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

środa, 23-05-2018, 12:40 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1853
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011