Gmina Goworowo

dziś jest: 06 czerwca 2023
Imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.19

RI.7010.18.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

czwartek, 19-11-2015, 15:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1558
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.13

RI.7013.16.2015.MR

 

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na podwieszenie dodatkowego przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektroenergetycznej nN-0,4kV w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo. Zakres prac obejmuje podwieszenie 1282 mb przewodu oświetlenia ulicznego typu AsXSn2x25mm² na istniejących słupach linii elektroenergetycznej wraz z montażem 15 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Całkowity zakres zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Jest to dokument obowiązkowy, który stanowić będzie podstawę do rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Użyte w dokumentacji i przedmiarze robót symbole firm, ich znaki towarowe, zdjęcia i wizualizacje należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych dokumentacją parametrów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi w dokumentacji technicznej przy zachowaniu nie gorszych niż opisane w dokumentacji parametrów technicznych materiałów i technologii wykonania robót. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Roboty budowlane w ramach zamówienia należy wykonać do 21 grudnia 2015 r. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 14 dni.         Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę należy złożyć do dnia 20 listopada 2015 r., do godz. 9.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Do pobrania:

Projekt budowlany

Projekt budowlany – część graficzna

Przedmiar robót

BIOZ

Formularz ofertowy

piątek, 13-11-2015, 13:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1550
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Goworowo, dn. 2015.11.05

RI.7010.17.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody oraz budowy nowych podziemnych zbiorników przepływowych na terenie gminy Goworowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Projekty będą dotyczyć:

czwartek, 05-11-2015, 14:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1717
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Goworowo, dn. 2015.10.08

Dotyczy przygotowania kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz

Wójt Gminy Goworowo informuje, że w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, numer sprawy RI.7010.14.2015.MR, wpłynęło do Urzędu Gminy Goworowo 6 ofert. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę MAJ-BUD Magdalena Majewska, ul. Urzędnicza 14/7, 87-100 Toruń za cenę brutto 31 980,00 zł, przy terminie wykonania 45 dni od podpisania umowy.
Dziękuję za zainteresowanie i złożone oferty.

Kierownik Referatu Inwestycyjnego
Marek Radecki

czwartek, 08-10-2015, 15:05 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1389
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.09.24

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Targowisko znajduje się na działce nr 667, obręb ewid. Szczawin. W północnej części działki położona jest oczyszczalnia ścieków wraz z wyjazdem do drogi głównej. Wschodnią granicą działki jest droga powiatowa Goworowo – Kunin (wjazd na działkę), południową granicę stanowi rzeka Orz, a od strony zachodniej działka graniczy ze stawami hodowlanymi. W okresie letnim teren wykorzystywany jest przy organizacji imprez plenerowych.

czwartek, 24-09-2015, 13:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1885
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.9.2015.MR                                                                                        Goworowo, dn. 2015.08.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kuninie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Budynek szkoły jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonym. Wymiary budynku w rzucie przyziemia wynoszą 37,0 x 15,91 m. Wysokość kondygnacji nadziemnych brutto – 3,60 m, kondygnacji piwniczej 2,70 m i 3,10 m. Dach nad budynkiem szkoły zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej.

piątek, 21-08-2015, 11:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1639
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.6.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego na wybrane odcinki dróg gminnych w ciągu Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik”

Ogłoszenie

SIWZ 2015

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 20-08-2015, 15:05 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1430
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: 271/3/2015.

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Cisk, gm. Goworowo”

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 20-07-2015, 15:07 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1576
ZAPYTANIE OFERTOWE

logo (2)

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 174,27 Mg odpadów ze wskazanych gospodarstw. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:
1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,
2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,
3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,
4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.
Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 13 lipca br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 10-07-2015, 10:40 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1633
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.5.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla przetargu nieograniczonego na usługi o wartości poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia publicznego:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załącznik nr 6 – uchwała RIO o możliwości spłaty kredytu

Załącznik nr 7 – WPF Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 03-07-2015, 21:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1387
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011