Gmina Goworowo

dziś jest: 06 czerwca 2023
Imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.8.2015.MR                                                                                     Goworowo, dn. 2015.06.12

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w części miejscowości Dzbądzek, gm. Goworowo, z zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Przewidywany przebieg sieci przedstawiony został na załączniku graficznym:

piątek, 12-06-2015, 12:36 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1656
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.7.2015.MZ                                                                            Goworowo, dn. 28 maja 2015 r.

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowy przedszkola samorządowego w Goworowie.
Przedmiotem zapytania jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola samorządowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie (działka nr 127/5 w obrębie ewid. Goworówek). Przedszkole będzie przeznaczone dla 125 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Instalacja C. O. oraz instalacja elektryczna zostaną doprowadzone do projektowanego budynku z sąsiadującej szkoły. Przygotowanie posiłków zostanie zapewnione przez istniejącą przy szkole kuchnię. Między istniejącym budynkiem a projektowanym przedszkolem należy przewidzieć łącznik komunikacyjny.
Mapy do celów projektowych przygotowuje Projektant. W ramach zamówienia Projektant przygotuje opracowanie projektowe budowy przedszkola w wersji tekstowej w ilości:
– 5 egz. projektu budowlanego;
– 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
– po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
– po 2 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót;
– po jednym egzemplarzu w/w opracowań w formie elektronicznej.
Projektant będzie zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności 14 dni.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę oraz ceny za przygotowanie opracowania projektu należy złożyć do dnia 12 czerwca 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres ug@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.

Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
-10 % termin wykonania.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Formularz ofertowy

piątek, 29-05-2015, 09:18 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1471
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 26 maja 2015 r.

RI.7010.6.2015.MR

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na „Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego”. Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Goworowo, składającego się z:
– szafki zewnętrznej z wyposażeniem;
– rejestratora kamer IP BCS-NVR16025M z HDD 2 x 4TB;
– switch Cisco 24 Gigabit;
– adaptery – zasilacze PoE;
– 3 szt. zewnętrznych kamer BCS-TIP8300AIR-I IP 3Mpx., DWDR obiektyw 2,8-12 mm IP66;
– 1 szt. kamery wewnętrznej 3Mpx, z okablowaniem;

środa, 27-05-2015, 15:27 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1502
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno – Ciechanów – Różan – Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin na odcinku Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik”

Ogłoszenie

SIWZ 2015

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – projekt budowlany odcinek I

Załącznik nr 11 – projekt budowlany odcinek II

Załącznik nr 12 – projekt zamienny odcinek II

Załącznik nr 13 – projekt budowlany odcinek III

Załącznik nr 14 – projekt budowlany oświetlenia drogowego na odcinku I

Załącznik nr 15 – STWiORB

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 27-05-2015, 09:51 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1534
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.5.2015.MR                                                                                   Goworowo, dn. 2015.05.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych:
– droga nr 250426W Kobylin – Góry (odcinek od wsi Kobylin do torów kolejowych wraz z pasem kolejowym do 5 m od krawędzi torowiska po obu jego stronach) oraz droga nr 250421W od dr. pow. (Pasieki – Ostrołęka ) – Góry. Szacunkowa długość ciągu 3,41 km;
– część drogi nr 250429 od drogi powiatowej nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin do 5 m od krawędzi torowiska. Szacunkowa długość odcinka to 0,25 km.

czwartek, 21-05-2015, 08:41 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1478
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/2/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa gruzu ceglano – betonowego i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 28-04-2015, 15:15 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1424
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.2.2015.MR                                                                                                      Goworowo, dn. 2015.04.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych:
– droga nr 250426W Kobylin – Góry (odcinek od wsi Kobylin do torów kolejowych wraz z pasem kolejowym) oraz droga nr 250421W od dr. pow. (Pasieki – Ostrołęka ) – Góry. Szacunkowa długość ciągu 3,41 km;
– część drogi nr 250429 od drogi powiatowej nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin. Szacunkowa długość odcinka to 0,25 km.
Projekty powinny przewidywać ułożenie nawierzchni utwardzonej na podbudowie z kruszyw, z niezbędnymi elementami bezpieczeństwa ruchu, okopania rowami itp. Opracowanie powinno uwzględniać ok. 7 m szerokości pasa drogowego w terenie zabudowanym oraz ok. 12 m w lesie pomiędzy Kobylinem i Górami. Mapy do celów projektowych przygotowuje Projektant. W ramach zamówienia Projektant przygotuje opracowania projektowe w/w dróg w wersji tekstowej w ilości:
– 5 egz. projektu budowlanego;
– 3 egz. operatu wodno prawnego (jeżeli będzie konieczny);
– 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
– po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
– po 2 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót;
– po 2 egz. projektu stałej organizacji ruchu;
– po jednym egzemplarzu w/w opracowań w formie elektronicznej.
Projektant będzie zobowiązany przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla odcinka Kobylin – Góry) oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie.
Prace projektowe należy wykonać w terminie do końca września 2015 r. (droga Kobylin – Góry) i do końca czerwca 2015 r. (droga Żabin). Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktur, sporządzonych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktur 14 dni.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę oraz oddzielnie cen za przygotowaniu obu opracowań projektowych należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne odcinki dróg.

Załacznik -Mapa – odcinek 1

Załącznik -Mapa – odcinek 2

 

wtorek, 21-04-2015, 15:31 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1457
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych:
– droga nr 250426W Kobylin – Góry (odcinek od wsi Kobylin do torów kolejowych wraz z pasem kolejowym) oraz droga nr 250421W od dr. pow. (Pasieki – Ostrołęka ) – Góry. Szacunkowa długość ciągu 3,41 km;
– część drogi nr 250429 od drogi powiatowej nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin. Szacunkowa długość odcinka to 0,25 km.

piątek, 10-04-2015, 10:22 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1594
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/3/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo”

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 6 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goworowo

Załącznik nr 7 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …

Załącznik nr 8 – wykaz nieruchomości wraz z liczbą osób zamieszkujących na pobyt stały według ewidencji ludności Urzędu Gminy Goworowo

Załącznik nr 9 – zestawienie ilości budynków mieszkalnych według ewidencji podatkowej Urzędu Gminy Goworowo

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 09-04-2015, 15:28 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1862
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo”

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – projekt budowlany placu zabaw przy SP Pasieki

Załącznik nr 8 – projekt budowlany placu zabaw przy ZS Nr 1 w Goworowie

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – formularz cenowy

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 19-02-2015, 15:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1725
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011