Gmina Goworowo

dziś jest: 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.18.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – PFU

Załącznik nr 8 – PFU część graficzna

Załącznik nr 9 – PFU załączniki

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

poniedziałek, 06-11-2023, 12:21 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 244
Ogłoszenie

Numer sprawy: RI.271.16.2023.JC

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – regulamin utrzymania czystości i porządku

Załącznik nr 7 – uchwała o sposobie odbierania odpadów komunalnych

Załącznik nr 8 – uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu

Załącznik nr 9 – zestawienie nieruchomości na dzień 21.09.2023

Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zmiana treści SWZ Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Zmiana treści SWZ 2

Zmiana treści SWZ 2 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zmiana treści SWZ 2 Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ 3

Zmiana treści SWZ 3 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zmiana treści SWZ 3 Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1

Wybór najkorzystniejszej oferty część 2

czwartek, 26-10-2023, 15:10 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 184
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.15.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance w systemie „zaprojektuj i wybuduj””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – PFU

Załącznik nr 8 – PFU część graficzna

Załącznik nr 9 – PFU załączniki

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

piątek, 20-10-2023, 09:49 | autor: Joanna Chełstowska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 174
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.14.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Odbiór i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 02-10-2023, 16:15 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 160
Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup kruszyw wraz z załadunkiem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Goworowo

Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na zakup od Wykonawcy kruszyw wraz z załadunkiem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Goworowo. Gmina Goworowo zamierza zakupić na ten cel 1 100 ton pospółki drogowej frakcji 0-31,5mm oraz 250 ton mieszanki kruszywa oraz kamienia łamanego frakcji 0-31,5 mm. Zamawiający wymaga, aby kruszywa posiadały odpowiednie właściwości do wykonywania nasypów drogowych (były spoiste i łatwo zagęszczające się), miały właściwości do samozagęszczania w trakcie normalnego użytkowania drogi, a także nie posiadały zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Kruszywa zostaną odebrane samochodem ciężarowym lub ciągnikiem z przyczepami przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie w terminie nie później niż do 30 listopada br. Zamawiający zastrzega, iż łączny zakres zamówienia w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu bądź przesunięciu ilościowemu pomiędzy kruszywami w zależności od bieżących potrzeb (zakupione zostanie nie mniej niż 80% ilości zamawianych kruszyw), a Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenie. Rozliczenia finansowe w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie faktycznej ilości zakupionego kruszywa. Termin płatności faktur – 14 dni Ofertę z podaniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz ceny netto za poszczególne frakcje kruszyw należy złożyć do dnia 19 września 2023 roku do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy Goworowo bądź drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl.

Treść zaproszenia w postaci pliku PDF.

piątek, 15-09-2023, 15:40 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 173
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.13.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Kunin

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty część 1

Wybór najkorzystniejszej oferty część 2

Wybór najkorzystniejszej oferty część 3

środa, 23-08-2023, 14:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 138
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.12.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – formularz cenowy SP Goworowo

Załącznik nr 7 – formularz cenowy Przedszkole i Żłobek

Załącznik nr 8 – formularz cenowy SP Kunin

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

piątek, 11-08-2023, 13:13 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 186
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.11.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance”.

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Projekt budowlany

Załącznik nr 7 – przedmiar robót klatka schodowa

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 04-08-2023, 13:44 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 179
OGŁOSZENIE – Dostawa serwerów w ramach grantu Cyfrowa Gmina – II przetarg

Numer sprawy: RI.271.10.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:                                      

„Zakup serwerów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Zmiana treści SWZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 01-08-2023, 09:54 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 195
OGŁOSZENIE – Dostawa serwerów w ramach grantu Cyfrowa Gmina

Numer sprawy: RI.271.9.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Zakup serwerów w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina””

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

wtorek, 18-07-2023, 15:29 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 195
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011