Gmina Goworowo

dziś jest: 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Modernizację oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo”.

Zapytanie ofertowe

Projekt budowlany – część opisowa

Projekt budowlany – część graficzna

Przedmiar robót oświetlenie uliczne

czwartek, 21-07-2016, 10:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1439
Zapytanie ofertowe 2/2016

Goworowo 2016-07-15

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Goworowie

ul. Szkolna 16a,

07-440 Goworowo,

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie zaprasza do składania ofert cenowych na handel piwem podczas imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

„Pożegnanie lata – Dożynki 2016, które odbędą się na placu targowym nad rzeką Orz w miejscowości Goworowo w dniu 21-08-2016 w godzinach 10.00 – 23.00.

W ramach obsługi imprezy oferent otrzyma wyłączność na handel piwem, odbywający się w miejscu trwania imprezy.

Wybrany oferent zobowiązany jest zapewnić:

– ogródek piwny, wyposażony w 10 zestawów parasol + 2 stoły + 4 ławki, minimum dwa nalewaki do piwa kuflowego, minimum 5 opróżnianych na bieżąco koszy na śmieci. Organizator zastrzega, aby cena za 1 kufel piwa 0,5l nie przekroczyła 5 zł;.

– oferent zobowiązany jest posprzątać miejsce ogródka piwnego i w jego obrębie bezpośrednio po imprezie.

Organizator zapewnia ze swojej strony dostęp do prądu.

Propozycje cenowe na w/w imprezę plenerową należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie do piątku, 29 lipca 2016 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.05. Wybrany w ramach niniejszego zapytania wykonawca usługi wpłaci zaoferowaną kwotę organizatorowi do dnia 08 sierpnia 2016r. Wykonawcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty jedynie w przypadku odwołania imprezy.

Kierownik GOKSiR

Barbara Kuczyńska

piątek, 15-07-2016, 09:29 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 1573
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Modernizację oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo”.

Zapytanie ofertowe

Projekt budowlany – część opisowa

Projekt budowlany – część graficzna

Przedmiar robót oświetlenie uliczne

środa, 13-07-2016, 15:05 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1424
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.3.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg powiatowych z drogą krajową nr 60”

SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 9 – przedmiar robót

Załącznik nr 10 – projekt budowlany

Załącznik nr 11 – plan sytuacyjny

Załącznik nr 12 – projekt stałej organizacji ruchu

Załącznik nr 13 – SST

Załącznik nr 14 – dziennik budowy

Zmiana SIWZ

Zmiana załącznika nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 20-05-2016, 14:57 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1590
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.2.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa gruzu ceglano – betonowego, pospółki drogowej oraz kruszywa łamanego na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 29-04-2016, 14:10 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1361
Zapytanie ofertowe

Goworowo, dn. 2016.04.14

ZAPYTANIE OFERTOWE

 logo

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 136,88 Mg odpadów ze wskazanych gospodarstw.

czwartek, 14-04-2016, 09:40 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1522
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.19

RI.7010.19.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Brzeźnie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

czwartek, 19-11-2015, 15:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1661
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.19

RI.7010.18.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Ponikwi Małej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

czwartek, 19-11-2015, 15:18 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1662
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.11.13

RI.7013.16.2015.MR

 

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na podwieszenie dodatkowego przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektroenergetycznej nN-0,4kV w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo. Zakres prac obejmuje podwieszenie 1282 mb przewodu oświetlenia ulicznego typu AsXSn2x25mm² na istniejących słupach linii elektroenergetycznej wraz z montażem 15 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Całkowity zakres zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Jest to dokument obowiązkowy, który stanowić będzie podstawę do rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Użyte w dokumentacji i przedmiarze robót symbole firm, ich znaki towarowe, zdjęcia i wizualizacje należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych dokumentacją parametrów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi w dokumentacji technicznej przy zachowaniu nie gorszych niż opisane w dokumentacji parametrów technicznych materiałów i technologii wykonania robót. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Roboty budowlane w ramach zamówienia należy wykonać do 21 grudnia 2015 r. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktury 14 dni.         Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę należy złożyć do dnia 20 listopada 2015 r., do godz. 9.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Do pobrania:

Projekt budowlany

Projekt budowlany – część graficzna

Przedmiar robót

BIOZ

Formularz ofertowy

piątek, 13-11-2015, 13:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1646
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Goworowo, dn. 2015.11.05

RI.7010.17.2015.MR

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody oraz budowy nowych podziemnych zbiorników przepływowych na terenie gminy Goworowo, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Projekty będą dotyczyć:

czwartek, 05-11-2015, 14:23 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1826
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011