Gmina Goworowo

dziś jest: 30 marca 2023
Imieniny: Amelii, Kwiryna, Dobromira
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/18/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w latach 2015 – 2016”

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 04-12-2014, 15:23 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1451
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/17/2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – Wyciąg z koncepcji kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 10 – mapy z koncepcji kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 11 – zmiany w MPZP

Załącznik nr 12 -inwentaryzacja powykonawcza budowy chodnika Brzeźno

Wyjaśnienia SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 27-11-2014, 14:23 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1600
WÓJT GMINY GOWOROWO ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Goworowo, 21 listopada 2014 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

( na zakup materiałów edukacyjnych )

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Goworowo

ul. Ostrołęcka 21

07-440 Goworowo

 Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.” Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

piątek, 21-11-2014, 10:41 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1513
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2014.11.05

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na „Zagospodarowanie centrum miejscowości Czarnowo”. Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje m.in.
– remont aneksu kuchennego w budynku remizo – świetlicy wraz z montażem nowego wyposażenia;
– remont pomieszczeń zespołu sanitarno – szatniowego budynku, polegający na wybudowaniu kabin sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem i instalacjami oraz remontem pomieszczenia szatniowego;

środa, 05-11-2014, 10:50 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1528
Informacja dot. zapytania ofertowego

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 24.10.2014r. dot. Odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goworowo informuję, że termin realizacji przewiduje się na okres 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

poniedziałek, 27-10-2014, 14:00 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1420
Zapytanie ofertowe

Goworowo, dn. 2014.10.24

ZAPYTANIE OFERTOWE

logo wfoś

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo (miejscowości Borki, Cisk, Czarnowo, Czernie, Goworówek, Gierwaty, Grabowo, Grodzisk Mały, Jawory Stare, Jurgi, Kółko, Kruszewo, Kunin, Lipianka, Ludwinowo, Michałowo, Pokrzywnica, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała Kol., Rębisze Działy, Rębisze Kolonia, Rębisze Parcele, Szarłat, Szczawin, Wólka Brzezińska, Wólka Kunińska, Żabin ) w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 216,12 Mg odpadów. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:

1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,

2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,

3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,

4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 29 października br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 24-10-2014, 15:12 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1535
Ogłoszenie

Ogłoszenie

poniedziałek, 15-09-2014, 13:35 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1665
ZAPYTANIE OFERTOWE

logo wfoś

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo (miejscowości Brzeźno, Brzeźno Kolonia i Goworowo) w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 54,52 Mg odpadów. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:
1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,
2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,
3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,
4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.
Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 26 sierpnia br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza

czwartek, 21-08-2014, 12:03 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1539
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/16/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźno – etap II”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – projekt budowlany – branża budowlana

Załącznik nr 11 – projekt budowlany – branża sanitarna

Załącznik nr 12 – projekt budowlany – branża elektryczna

Załącznik nr 13 – STWiOR

Wyjaśnienie SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 11-08-2014, 14:42 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1370
Ogłoszenie

Numer sprawy: 271/1/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby ZS Nr 1 w Goworowie”

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 31-07-2014, 15:31 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1433
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011