Gmina Goworowo

dziś jest: 25 maja 2024
Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 2015.09.24

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego zagospodarowania terenu targowiska wiejskiego nad rzeką Orz, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Targowisko znajduje się na działce nr 667, obręb ewid. Szczawin. W północnej części działki położona jest oczyszczalnia ścieków wraz z wyjazdem do drogi głównej. Wschodnią granicą działki jest droga powiatowa Goworowo – Kunin (wjazd na działkę), południową granicę stanowi rzeka Orz, a od strony zachodniej działka graniczy ze stawami hodowlanymi. W okresie letnim teren wykorzystywany jest przy organizacji imprez plenerowych.

czwartek, 24-09-2015, 13:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1981
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.9.2015.MR                                                                                        Goworowo, dn. 2015.08.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Kuninie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Budynek szkoły jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonym. Wymiary budynku w rzucie przyziemia wynoszą 37,0 x 15,91 m. Wysokość kondygnacji nadziemnych brutto – 3,60 m, kondygnacji piwniczej 2,70 m i 3,10 m. Dach nad budynkiem szkoły zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej.

piątek, 21-08-2015, 11:45 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1734
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.6.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego na wybrane odcinki dróg gminnych w ciągu Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik”

Ogłoszenie

SIWZ 2015

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 20-08-2015, 15:05 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1534
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: 271/3/2015.

Nazwa zamówienia publicznego:
„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Cisk, gm. Goworowo”

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 20-07-2015, 15:07 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1676
ZAPYTANIE OFERTOWE

logo (2)

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 174,27 Mg odpadów ze wskazanych gospodarstw. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:
1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,
2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,
3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,
4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.
Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 13 lipca br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy

Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 10-07-2015, 10:40 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1748
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer sprawy: RI.271.5.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla przetargu nieograniczonego na usługi o wartości poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia publicznego:
„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załącznik nr 6 – uchwała RIO o możliwości spłaty kredytu

Załącznik nr 7 – WPF Gminy Goworowo na lata 2014 – 2024

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

piątek, 03-07-2015, 21:38 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1493
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.8.2015.MR                                                                                     Goworowo, dn. 2015.06.12

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie kompletnego projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w części miejscowości Dzbądzek, gm. Goworowo, z zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Przewidywany przebieg sieci przedstawiony został na załączniku graficznym:

piątek, 12-06-2015, 12:36 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1768
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.7.2015.MZ                                                                            Goworowo, dn. 28 maja 2015 r.

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektu budowy przedszkola samorządowego w Goworowie.
Przedmiotem zapytania jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola samorządowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie (działka nr 127/5 w obrębie ewid. Goworówek). Przedszkole będzie przeznaczone dla 125 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Instalacja C. O. oraz instalacja elektryczna zostaną doprowadzone do projektowanego budynku z sąsiadującej szkoły. Przygotowanie posiłków zostanie zapewnione przez istniejącą przy szkole kuchnię. Między istniejącym budynkiem a projektowanym przedszkolem należy przewidzieć łącznik komunikacyjny.
Mapy do celów projektowych przygotowuje Projektant. W ramach zamówienia Projektant przygotuje opracowanie projektowe budowy przedszkola w wersji tekstowej w ilości:
– 5 egz. projektu budowlanego;
– 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
– po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
– po 2 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót;
– po jednym egzemplarzu w/w opracowań w formie elektronicznej.
Projektant będzie zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności 14 dni.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę oraz ceny za przygotowanie opracowania projektu należy złożyć do dnia 12 czerwca 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres ug@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23.

Kryteria oceny ofert:
– 90 % cena;
-10 % termin wykonania.

Wójt Gminy Goworowo

Małgorzata Maria Kulesza

Formularz ofertowy

piątek, 29-05-2015, 09:18 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1575
ZAPYTANIE OFERTOWE

Goworowo, dn. 26 maja 2015 r.

RI.7010.6.2015.MR

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na „Montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego”. Zakres robót w ramach zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Goworowo, składającego się z:
– szafki zewnętrznej z wyposażeniem;
– rejestratora kamer IP BCS-NVR16025M z HDD 2 x 4TB;
– switch Cisco 24 Gigabit;
– adaptery – zasilacze PoE;
– 3 szt. zewnętrznych kamer BCS-TIP8300AIR-I IP 3Mpx., DWDR obiektyw 2,8-12 mm IP66;
– 1 szt. kamery wewnętrznej 3Mpx, z okablowaniem;

środa, 27-05-2015, 15:27 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1597
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2015.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno – Ciechanów – Różan – Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2572W Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin na odcinku Czarnowo – Szczawin – Ludwinowo – Smólnik”

Ogłoszenie

SIWZ 2015

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – projekt budowlany odcinek I

Załącznik nr 11 – projekt budowlany odcinek II

Załącznik nr 12 – projekt zamienny odcinek II

Załącznik nr 13 – projekt budowlany odcinek III

Załącznik nr 14 – projekt budowlany oświetlenia drogowego na odcinku I

Załącznik nr 15 – STWiORB

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wybór najkorzystniejszej oferty

środa, 27-05-2015, 09:51 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1646
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011