Gmina Goworowo

dziś jest: 19 maja 2024
Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.5.2015.MR                                                                                   Goworowo, dn. 2015.05.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych:
– droga nr 250426W Kobylin – Góry (odcinek od wsi Kobylin do torów kolejowych wraz z pasem kolejowym do 5 m od krawędzi torowiska po obu jego stronach) oraz droga nr 250421W od dr. pow. (Pasieki – Ostrołęka ) – Góry. Szacunkowa długość ciągu 3,41 km;
– część drogi nr 250429 od drogi powiatowej nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin do 5 m od krawędzi torowiska. Szacunkowa długość odcinka to 0,25 km.

czwartek, 21-05-2015, 08:41 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1579
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/2/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa gruzu ceglano – betonowego i pospółki drogowej na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

wtorek, 28-04-2015, 15:15 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1522
ZAPYTANIE OFERTOWE

RI.7010.2.2015.MR                                                                                                      Goworowo, dn. 2015.04.21

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych:
– droga nr 250426W Kobylin – Góry (odcinek od wsi Kobylin do torów kolejowych wraz z pasem kolejowym) oraz droga nr 250421W od dr. pow. (Pasieki – Ostrołęka ) – Góry. Szacunkowa długość ciągu 3,41 km;
– część drogi nr 250429 od drogi powiatowej nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin. Szacunkowa długość odcinka to 0,25 km.
Projekty powinny przewidywać ułożenie nawierzchni utwardzonej na podbudowie z kruszyw, z niezbędnymi elementami bezpieczeństwa ruchu, okopania rowami itp. Opracowanie powinno uwzględniać ok. 7 m szerokości pasa drogowego w terenie zabudowanym oraz ok. 12 m w lesie pomiędzy Kobylinem i Górami. Mapy do celów projektowych przygotowuje Projektant. W ramach zamówienia Projektant przygotuje opracowania projektowe w/w dróg w wersji tekstowej w ilości:
– 5 egz. projektu budowlanego;
– 3 egz. operatu wodno prawnego (jeżeli będzie konieczny);
– 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
– po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego;
– po 2 egz. kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót;
– po 2 egz. projektu stałej organizacji ruchu;
– po jednym egzemplarzu w/w opracowań w formie elektronicznej.
Projektant będzie zobowiązany przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla odcinka Kobylin – Góry) oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie.
Prace projektowe należy wykonać w terminie do końca września 2015 r. (droga Kobylin – Góry) i do końca czerwca 2015 r. (droga Żabin). Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktur, sporządzonych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Termin płatności faktur 14 dni.
Ofertę cenową z podaniem nazwy, adresu i danych podmiotu składającego ofertę oraz oddzielnie cen za przygotowaniu obu opracowań projektowych należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz. 15.00. Sposób złożenia – drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo, pokój nr 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne odcinki dróg.

Załacznik -Mapa – odcinek 1

Załącznik -Mapa – odcinek 2

 

wtorek, 21-04-2015, 15:31 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1556
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie projektów budowlanych rozbudowy dróg gminnych:
– droga nr 250426W Kobylin – Góry (odcinek od wsi Kobylin do torów kolejowych wraz z pasem kolejowym) oraz droga nr 250421W od dr. pow. (Pasieki – Ostrołęka ) – Góry. Szacunkowa długość ciągu 3,41 km;
– część drogi nr 250429 od drogi powiatowej nr 4403W (Knurowiec – Ostrołęka) – Żabin. Szacunkowa długość odcinka to 0,25 km.

piątek, 10-04-2015, 10:22 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1684
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/3/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Goworowo”

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 6 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goworowo

Załącznik nr 7 – uchwała Rady Gminy Goworowo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości …

Załącznik nr 8 – wykaz nieruchomości wraz z liczbą osób zamieszkujących na pobyt stały według ewidencji ludności Urzędu Gminy Goworowo

Załącznik nr 9 – zestawienie ilości budynków mieszkalnych według ewidencji podatkowej Urzędu Gminy Goworowo

Wybór najkorzystniejszej oferty

czwartek, 09-04-2015, 15:28 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1951
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:
„Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Goworowo”

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – projekt budowlany placu zabaw przy SP Pasieki

Załącznik nr 8 – projekt budowlany placu zabaw przy ZS Nr 1 w Goworowie

Załącznik nr 9 – przedmiary robót

Załącznik nr 10 – formularz cenowy

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

czwartek, 19-02-2015, 15:20 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1824
Informacja

IMG_6901

poniedziałek, 19-01-2015, 12:49 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1513
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/1/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju napędowego na bieżące potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie na lata 2015 – 2016”

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 04-12-2014, 15:26 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1550
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/18/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo w latach 2015 – 2016”

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 04-12-2014, 15:23 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1583
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: 271/17/2014
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworowo, Szczawin i Daniłowo na terenie gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 9 – Wyciąg z koncepcji kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 10 – mapy z koncepcji kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 11 – zmiany w MPZP

Załącznik nr 12 -inwentaryzacja powykonawcza budowy chodnika Brzeźno

Wyjaśnienia SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 27-11-2014, 14:23 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 1728
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011